Niekaralna korupcja - kiedy?

Niekaralna korupcjaKorupcja, inaczej zwana jest też łapówkarstwem lub przekupstwem. Ludzie nadużywają stanowisk publicznych w celu uzyskania korzyści dla siebie lub swoich bliskich. Istnieją jednak korupcje, które nie są karalne, należą do nich nepotyzm, kumoterstwo i konflikt interesów.

Nepotyzm jest to protegowanie krewnych. Osoby takie niesłusznie zajmują stanowiska przez polecenie wpływowej osoby. Kumoterstwo natomiast dotyczy nie tylko krewnych, ale i znajomych. Faworyzowane osoby najczęściej nie posiadają odpowiednich kwalifikacji czy zdolności na zajmowanym stanowisku. Konflikt interesów następuje, gdy zachodzi obawa, że np. troska urzędnika o osobisty interes przewyższa troskę o interes publiczny. Większość kodeksów etycznych zawiera informacje na temat konfliktu interesów. Obejmują one nakaz unikania, ale również ujawnienie, w przypadku, gdy uniknięcie nie jest możliwe.

Kiedy najczęściej dochodzi do konfliktu interesów?

  • w przypadku powiązań finansowych, rodzinnych, towarzyskich i innych z dostawcami, klientami i innymi podmiotami współpracującymi z firmą;
  • powiązania z konkurencją, np. przez zatrudnienie albo konsultacje;
  • zaangażowania się w produkcję (dóbr lub usług) konkurencyjną wobec firmy;
  • wykonywania pracy nie dla firmy, z wykorzystaniem urządzeń firmy;
  • świadczenia usług dla firm innych niż te, które wynikają ze stosunku pracy, np. sprzedaż materiałów, wypożyczanie sprzętu;
  • dostępu do poufnych informacji, których wykorzystanie może przynieść korzyść finansową lub inną;
  • łączenia funkcji lub powiązania między osobami pełniącymi funkcje, między którymi zachodzi jednostronna lub obustronna zależność, np. funkcji wytwórczych i kontrolnych.

Korupcja w sensie prawnym jest przestępstwem ściganym z urzędu i podlega karze. Do sankcji zaliczamy pozbawienie wolności, ograniczenie wolności, karę grzywny, zakaz zajmowania określonego stanowiska, zakaz wykonywania zawodu, zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, przepadku przedmiotów, przepadku korzyści, podania wyroku do publicznej wiadomości, świadczenia pieniężnego na określony cel społeczny.

Komentarze