Adwokat, prokurator, sędzia - prawa i obowiązki

AdwokatZawód prawnika, wraz ze wszystkim specjalizacjami, które są z nim kojarzone to zarówno cały szereg obowiązków, jak i uprawnień. Wiele z zawodów prawniczych to zawody tak zwanego zaufania publicznego. Niektórzy z aplikantów prawniczych w swojej dalszej pracy chronieni są specjalnymi przepisami, inni nawet immunitetem.

Prestiż zawodu prawnika oraz szeroki zakres wiedzy i doświadczenia, które trzeba zdobyć powodują, iż są to zazwyczaj zawody dobrze płatne. Nie dziwi zatem fakt, iż kierunek studiów jakim jest prawo, należy do jednych z obecnie niezwykle popularnych. Wśród tych najpopularniejszych zawodów prawniczych wymienić można między innymi adwokata, prokuratora oraz sędziego.

Prawa i obowiązki adwokata

Adwokatem zostać może osoba, która ukończyła studia prawnicze i odbyła aplikację adwokacką. Aby się na nią dostać należy wygrać konkurs na aplikanta. Po ukończonej z sukcesem aplikacji adwokackiej trzeba jeszcze zdać egzamin adwokacki. Przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków zawodowych adwokat musi jeszcze złożyć ślubowanie przed dziekanem. Treść owej przysięgi regulowana jest ustawą.

Adwokaci związani są tajemnicą zawodową, która nie jest ograniczona w czasie. Adwokat ma zatem obowiązek zachować tajemnicy o wszystkim tym, czego dowiedział się podczas prowadzenia danej sprawy. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie spraw związanych z tak zwanym praniem brudnych pieniędzy oraz finansowaniu działań terrorystycznych.

Wśród istotnych praw, z których korzysta adwokat wymienić można przede wszystkim prawo do ochrony prawnej. Można to porównać do ochrony, z której korzysta na przykład sędzia. Jest on także objęty prawem do wolności słowa i pisma, a także możliwości odmówienia pomocy prawnej. Musi to być jednak stosownie uzasadnione i dotyczy jedynie specjalnych przypadków.

Głównym obowiązkowym zawodowym adwokata jest udzielanie pomocy prawnej na rzecz swoich klientów. Występuje on także w ich imieniu przed sądem.

Zarówno w trakcie wykonywania swoich obowiązków, jak i poza nimi musi on zachowywać się zgodnie z etyką adwokacką - ze względu na godność sprawowanego przez siebie urzędu.

Prokurator - prawa i obowiązki

Po drugiej stronie na sali sądowej stoi zazwyczaj prokurator. Jest on tak zwanym oskarżycielem, który ma za zadanie udowodnić winę oskarżonego. Jego obowiązkiem jest nadzór nad postępowaniem karnym, które prowadzone jest przez służby mundurowe. W Polsce istnieje także instytucja tak zwanego Prokuratora Generalnego, którego funkcja jest połączona jednocześnie z urzędem Ministra Sprawiedliwości.

Prokurator musi złożyć ślubowanie prokuratorskie, nim przystąpi do wykonywania zawodu. Jest on zobowiązany do postępowania zgodnie z jego treścią, a zatem dbać o godność urzędu prokuratora oraz unikać wszelkich działań, które mogłyby być zagrożeniem dla jego bezstronności. Ma on również obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, na przykład uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach. Nie może także podejmować innego zatrudnienia, niż stanowiska prokuratora właśnie.

Prokurator jest urzędnikiem państwowym, cieszy się zatem także specjalną ochroną prawną. Jako funkcjonariusz publiczny prokuratury ma prawo do samodzielnego wykonywania czynności. Nie musi wcześniej prosić o pozwolenie swojego przełożonego, co zapewnia jego bezstronność oraz niezależność.

Sędzia - prestiżowy i pożądany zawód

Sędzia jest także funkcjonariuszem publicznym. Chroni go immunitet formalno-materialny. Sędzia orzeka w sprawach, które należą do właściwości sądów i trybunałów. Orzeczenia te muszą zostać wydane zgodnie z zasadą niezawisłości i bezstronności sądu. Sędzia ma nieregulowany czas pracy, odpowiada on po prostu zakresowi jego obowiązków.

Sędziowie są grupą zawodową, która ma gwarantowane uposażenie i godne warunki pracy na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sędziowie odpowiadają dyscyplinarnie za przewinienia służbowe.

Zawód sędziego jest niezwykle prestiżowy, a droga do niego długa i wyboista. Poza studiami prawniczymi liczyć trzeba się z odbyciem aplikacji ogólnej oraz aplikacji sędziowskiej.

Komentarze