Porządek publiczny a bezpieczeństwo

Porządek publicznyPorządek publiczny pomaga obywatelom danego kraju czuć się bezpiecznie. Dla każdego obywatela - bezpieczeństwo to przodujące pojęcie , które przyczynia się do poziomu życia w danym miejscu na ziemi. Każdemu zależy, by bez żadnych barier czy lęku, mógł swobodnie poruszać się po danym mieście bez obawy o swoje życie czy zdrowie. Ważny jest również fakt poziomu życia ekonomicznego.

Pojęcie porządku publicznego - często zamiennie - stosowane jest z pojęciem bezpieczeństwa publicznego. A zatem jedna z definicji porządku publicznego określana jest, jako element bezpieczeństwa publicznego, którego przejawem jest przestrzeganie różnego rodzaju norm, między innymi religijnych, prawnych, obyczajowych czy moralnych przez osoby fizyczne i inne osoby, którego skutkiem jest dopasowywanie życia publicznego do jednostek.

Istnieje duża liczba prób wyjaśnienia podanego zjawiska. Kolejną z nich jest definicja, która określa porządek publiczny, jako stan, w którym obywatele czują się w swoim miejscu zamieszkania:

 • spokojni,
 • bezpieczni,
 • nie odczuwają zagrożenia.

Przez co rozumie się zaspokojenie potrzeb takich jak przetrwanie, niezależność, bezpieczeństwo, spokój oraz perspektywa rozwoju. Bezpieczeństwo, zatem to podstawowa potrzeba człowieka, bez bezpieczeństwa człowiek traci cenne wartości (takie jak zdrowie czy spokój ducha). Bezpieczeństwo, które wiąże się bezpośrednio z pojęciem porządku publicznego, nie występuje tylko w aspekcie władzy, samorządów terytorialnych czy bezpieczeństwa państwowego - mianowicie jest to pojęcie działające także w naukach psychologicznych, socjologicznych czy prawnych.

Jak już wcześniej wspomniano, każdy autor ma swoją odrębną definicję powyższego zjawiska. Jednak niewątpliwym jest fakt, iż wszystkie definicje mają wspólny cel i sens - cel, jakim jest bezpieczeństwo obywateli, a co z tym się wiąże, sprawowanie odpowiedniej władzy, by prawo określało rolę bezpieczeństwa w państwie i życiu społecznym. Porządek publiczny definiuję się, jako stan bez konfliktów i wojen indywidualnych, powiązanych ze sprawami rangi państwowej. Jest to ogólnie pojęty spokój i ład społeczny, który ma za zadanie dać spokojne i pełne bezpieczeństwa życie mieszkańców danej wspólnoty terytorialnej. Pojęcie te można rozpatrywać w dwojaki sposób. Jako stan rzeczy, który zakłada spokojne życie oraz proces, który polega na dążeniu do takiego stanu poprzez ciągłe doskonalenie i rozwój, a także zapewnienie owych przesłanek bezpieczeństwa.

Zadaniem każdego państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców i nie tylko. Jest to podstawowe zadanie, z jakim organy państw muszą się zmierzyć. Można nazwać zadanie te priorytetowym, ponieważ każdy obywatel powinien czuć się bezpiecznie w danym miejscu. Jeżeli te bezpieczeństwo jest, można wtedy zajmować się innymi ważnymi aspektami i włączać w to swoich obywateli. Biorąc pod uwagę, że w związku z porządkiem publicznym, największą role stanowi bezpieczeństwo - należy podkreślić, iż zjawisko te występuje na różnych płaszczyznach. Bezpieczeństwo można podzielić w następujący sposób:

 • podmiotowo - przedmiotowy - wyróżnić tutaj można bezpieczeństwo zewnętrzne oraz związane ze sferą psychologiczną,
 • przedmiotowy - chodzi tutaj miedzy innymi, o taki rodzaj bezpieczeństwa, jak bezpieczeństwo zdrowotne, społeczne, ekonomiczne czy militarne,
 • podmiotowo - przestrzenny - bezpieczeństwo lokalne, globalne, personalne lub indywidualne,
 • czasowy - związany z etapami rozwoju,
 • procesualny - polityka i strategia, by dane bezpieczeństwo można było utrzymać na danym poziomie lub polepszyć,
 • strukturalno - organizacyjny - czyli nic innego, jak instytucje i struktury bezpieczeństwa.

Biorąc pod uwagę definicje porządku publicznego, można stwierdzić, iż nie ma jednoznacznej definicji w prawie, która określałaby zakres tego pojęcia. Jednakże można zauważyć, że w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zostały wymienione w poszczególnych aktach bezpieczeństwa, które wpływają na porządek publiczny Polski. Do nich można zaliczyć bezpieczeństwo:

 1. obywateli, którego opis znajdziemy w artykule piątym Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. państwa w artykule 45, ekologiczne w 74,
 3. wewnętrzne i zewnętrzne państwa w 146 oraz znów obywateli w 230.

O tym bezpieczeństwie można szukać informacji w Kodeksie Karnym z 6 czerwca 1977 roku. Porządek publiczny to szerokie pojęcie. Należy jednak skupiać się na różnych aspektach - nie tylko w sferze jednego rodzaju bezpieczeństwa, ponieważ wymienione powyżej rodzaje bezpieczeństwa stanowią całość porządku publicznego. Nie będzie, bowiem wysokiego poziomu porządku publicznego oraz bezpieczeństwa, jeżeli chociaż jedno z nich jest na bardzo niskim poziomie. Najważniejszym jest fakt, aby pokreślić, że bezpieczeństwo to tylko fragment porządku publicznego oraz, że aby było ono na odpowiednim poziomie - musi być przestrzegane przez dwie strony. Nie może być tak, że tylko państwo troszczy się o bezpieczeństwo, ponieważ obywatele także powinni kłaść nacisk na ta sferę porządku publicznego, by żyło im się lepiej. To oni powinni uświadamiać sobie nawzajem, że aby żyć w poszanowaniu różnych sfer życia, należy zgodnie ze swoim sumieniem działać w życiu.

Zagrożeniami dla porządku publicznego są najczęściej wymieniane dwa zagrożenia. Są to tradycyjne i asymetryczne niebezpieczeństwa, charakteryzujące się różnymi aspektami. Tradycyjne skupiają się na zagrożeniach politycznych, czyli tych, które uniemożliwiają pracę państwa. Do nich można zaliczyć miedzy innymi:

 • korupcje,
 • nieprzestrzeganie praw i obowiązków obywateli,
 • zastraszanie,
 • dyskryminacja,
 • naruszanie praworządności,
 • wzrost przestępczości.

Do tradycyjnych można także zaliczyć zagrożenia społeczne, którymi są utrata życia bądź zdrowia itp., a także ekonomiczne, czyli podatność do przenoszenia zależności o charakterze politycznym. Można tutaj wyróżnić także zagrożenia ekologiczne (powodzie, katastrofy, zanieczyszczenia czy pożary) oraz militarne (groźby użycia siły militarnej wobec danego państwa).

Charakteryzując zagrożenia asymetryczne należy stwierdzić, iż są to działania, które maja na celu dotknięcie słabych stron przeciwnika, o których dokładnie wiadomo. Do tego rodzaju zagrożeń Można zaliczyć terroryzm bądź stosowanie broni atomowych czy różnego innego rodzaju wiedząc, że przeciwnik nie ma możliwości obrony ze względu na brak wystarczającego sprzętu na odparcie ataku.

O porządek publiczny dbają organy administracji rządowej. Najważniejszym organem sprawującym opiekę nad bezpieczeństwem państwa jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (dla innych państw będzie to odpowiednio prezydent ich państwa). W odpowiednim artykule Konstytucji RP zawarte są informacje, które określają, co należy do zadań Prezydenta w przypadku zmniejszenia do minimum bezpieczeństwa oraz w przypadku zagrożenia państwa (na przykład stanem wojennym). Z pomocą dla Prezydenta idzie Rada Ministrów, która wspomaga go w pracach nad poprawa bądź utrzymaniem bezpieczeństwa w państwie. Szczególną rolę, odnośnie tej sfery państwowej, odgrywa wojewoda, który stoi na czele bezpieczeństwa w województwach (zgodnie z nakazami państwa) oraz odpowiednio wójtowie gmin.

Po określeniu znaczenia bezpieczeństwa oraz organów wykonawczych należałoby powrócić do rozważań na temat porządku publicznego i zdefiniowania go przez autorów. Jeden z autorów określił pojęcie porządku publicznego, jako stan zewnętrzny opierający się na poszanowaniu zasad ludności, form czy zakazów, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do niebezpieczeństwa wobec osób nieprzestrzegających owych zasad. Definicja ta najbardziej odzwierciedla pogląd na temat działań ludności w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Mówi ona, że nie tylko państwo jest zobowiązane do poprawy bezpieczeństwa, a co za tym idzie porządku publicznego.

Definicje porządku publicznego od dawien dawna stały się kontemplowane na różny sposób. Każdy z autorów próbował skonkretyzować definicje do takiego pojęcia, by w prosty i jasny sposób przedstawiało istotę porządku. Jednakże, każdy uważa porządek publiczny, jako coś innego mającego wspólny cel. Można, zatem stwierdzić, że każda z definicji jest poprawna w aspekcie wartości, którymi się posługujemy.

Podsumowując: Należy stwierdzić, że ściśle powiązanym pojęciem jest pojęcie bezpieczeństwa publicznego. To ono pokazuje, że porządek publiczny dąży do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego dla wszystkich osób zamieszkujących dany teren administracyjny, a także poprawy komfortu życia w państwie. Tak, jak już wcześniej zostało wspomniane, wielu autorów podejmuje próbę zdefiniowania tego zjawiska. Istnieje wiele definicji porządku publicznego, jednakże wszystkie z nich dążą do tego, iż jest ono zapewnieniem bezpieczeństwa oraz podstawowych potrzeb w życiu społecznym. Prościej rzecz ujmując - chodzi o to, aby każdy człowiek mógł czuć się bezpiecznie w danym miejscu i uznać je za bezpieczne miejsce. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w dużej mierze przypada dla państwa, a w szczególności na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, którzy koordynują i wspomagają jego prace, ale także na wszystkich obywateli. Chodzi tutaj o to, aby każdy zatroszczył się o porządek publiczny, a wtedy będziemy się czuć bezpieczni i pełni optymizmu na pełny bezpieczeństwa kraj.

Komentarze