Upadłość konsumencka krok po kroku

Upadłość konsumenckaPogorszenie sytuacji finansowej, to podstawowa przyczyna pojawiająca się we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W czasach agresywnej polityki marketingowej banków każdy może popaść w spiralę zadłużenia. Często dany dłużnik z przyczyn niezależnych od siebie popada w problemy finansowe. Upadłość konsumencka jest rzeczywistym sposobem na redukcję zaciągniętych zobowiązań. W niniejszym artykule przedstawiamy jak wygląda naprawdę upadłość konsumencka krok po kroku.

Upadłość konsumencka analiza stanu faktycznego

Każdy dłużnik chcący złożyć wniosek o upadłość konsumencką powinien dobrze przeanalizować swoją sytuację. Upadłość konsumencka na pewno nie jest dla każdego. Są liczne sytuacje, które mogą mieć ujemny wpływ na upadłość konsumencką i tym samym wpędzić dłużnika w jeszcze większe problemy.

Upadłość konsumencka ma być sposobem na zmniejszenie zobowiązań. Prawidłowe postępowanie upadłościowe ma pomóc dłużnikowi, dlatego ważne, aby umiejętnie się przygotować do upadłości konsumenckiej.

Zaleca się, aby sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej zlecać adwokatom, którzy specjalizują się w prowadzeniu takich spraw. Błąd przy upadłości konsumenckiej może skutkować wielką szkodą po stronie dłużnika.

Wniosek o upadłość konsumencką

Aktualne przepisy ustawy prawo upadłościowe pozwalają na składanie wniosku o upadłość konsumencką w dwóch formach. Pierwsza, to forma elektroniczna. Druga, wersja tradycyjna, papierowa. W obu przypadkach ustawodawca przewidział specjalny formularz, który trzeba skrupulatnie wypełnić.

We wniosku i upadłość konsumencką należy wskazać między innymi dane dłużnika, spis wierzycieli, majątek dłużnika czyli wykaz majątku, przyczyny niewypłacalności. Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające opisywany stan faktyczny i przedstawione tezy.

Majątek dłużnika będzie masą upadłości. Oczywiście istnieje możliwość, że dłużnik nie posiada żadnego majątku.

Ważną informacją jest fakt, że upadłość konsumencka jest dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym według miejsca zamieszkania dłużnika, w wydziale do spraw upadłościowych.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można cofnąć praktycznie w każdym momencie, póki trwa postępowanie sądowe.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Sąd po analizie wniosku o upadłość konsumencką może wydać postanowienie, w którym orzeknie ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Od ogłoszenia upadłości rozpoczyna się postępowanie upadłościowe. Dopiero od tego momentu upadły, czyli dłużnik podlega dodatkowej ochronie.

Z chwilą ogłoszenia upadłości upadły traci zarząd nad swoim majątkiem. Upadłość konsumencka zostanie opublikowana w monitorze sądowym oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Na tym etapie większość zadań należnych będzie do syndyka.

Upadłość konsumencką można ogłosić tylko raz na dziesięć lat, licząc od zakończenia ostatniego postępowania.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli

Ważnym etapem w postępowaniu upadłościowym jest kwestia ustalenia planu spłaty wierzycieli oraz zdecydowanie co zrobić zresztą długów. Wierzyciele muszą się liczyć, że ich wierzytelności w części będą umorzone. Nie należy mylić takiej sytuacji z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Plan spłaty wierzycieli może być maksymalnie siedmioletni. Najczęściej występują jednak plany spłaty do trzech lat. Sąd ustalając plan spłaty wierzycieli wskazuje, że umorzy resztę długów, jeśli dojdzie do wykonania planu spłaty wierzycieli.

W toku postępowania upadłościowego sąd bierze pod uwagę, czy niewypłacalność dłużnika powstała wskutek rażącego niedbalstwa lub czy do swojej niewypłacalności dłużnik doprowadził z własnej winy. Podobnie w zakresie powstania samych zobowiązań. Zatem, wina upadłego ma znaczenie. Jej stopień również.

Sąd ustalając plan spłaty wierzycieli ocenia możliwości zarobkowe dłużnika, wartość majątku, ilość spłaconych zobowiązań.

Ogłosić upadłość konsumencką może prawie każdy, ale umorzeniu pozostałych zobowiązań w jak największej części wielu tylko może pomarzyć.

Upadłość konsumencka zakończenie postępowania

Gdy upadły wykona plan spłaty, to sąd może wydać postanowienie kończące postępowanie. Dłużnik od tego momentu jest osobą wolną od długów. Dłużnik w upadłości konsumenckiej otrzymał zapewne znaczne umorzenie zobowiązań, jednakże teraz będzie musiał sam zadbać o to, aby sytuacja się już nie powtórzyła.

Komentarze