Doktryna - definicja, rodzaje

DoktrynaDoktrynę można rozpatrywać na dwa sposoby w ujęciu szerokim oraz wąskim. W ujęciu szerokim doktryna jest ideologią, natomiast w ujęciu wąskim doktryny są konkretnymi sformułowaniami wyjętymi z ideologii i zastosowanymi do konkretnych zagadnień.

Doktryna polityczna - to wynikający z określonej ideologii uporządkowany zbiór poglądów na życie polityczne w danym społeczeństwie.

Rodzaje doktryn

  • doktryny lewicowe - doktryny te głoszą przede wszystkim hasła mówiące o sprawiedliwości społecznej o równości wszystkich ludzi ich zadaniem jest obrona interesów ludzi słabszych. Taki rodzaj doktryn jest reprezentowany głównie przez ugrupowania komunistyczne, socjalistyczne oraz socjaldemokratyczne.
  • doktryny prawicowe - są one bardzo niechętne wszelkim zmianom. Dla nich najważniejsze są podstawowe wartości jak religia, kultura, własność prywatna, tradycja narodowa i państwowa. Są zwolennikami warstw i grup społecznych o różnym poziomie majątkowym.
  • doktryny centrowe - takie doktryny opowiadają się za utrzymaniem pewnej równowagi między interesami różnych warstw społecznych, natomiast różnice majątkowe według tych doktryn mają być łagodzone przez społeczeństwo, a nie państwo.
  • doktryna rewolucyjna - dokonują one zmian na drodze rewolucji często przy użyciu siły.
  • doktryna konserwatywna - dąży do utrzymania istniejących stosunków społecznych i politycznych.
  • doktryna reformistyczna - jest za ewolucyjnym sposobem wprowadzania różnych reform politycznych i społecznych.
  • doktryna reakcyjna - ten rodzaj doktryn opowiada się za przywróceniem starego porządku społeczno - politycznego.

Komentarze