Program bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo w szkoleProgram bezpieczeństwo w szkole. Każdy rodzic niezależnie od miejsca zamieszkania chciałby, aby jego dziecko czuło się bezpiecznie w swojej szkole. Matka czy ojciec wysyłając dziecko do szkoły chce mieć pewność, że nic mu tam nie grozi.

Niestety nie zawsze tak jest, dlatego w celu zapewnienia jak najlepszego bezpieczeństwa powstają programy takie jak "Program bezpieczna szkoła".

Jak nazwa sugeruje program ten ma na celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole każdemu uczniowi. Polityka bezpieczeństwa jest priorytetem każdego regionu. Program polityka bezpieczeństwa w szkołach zakłada, że najważniejszym celem programu jest ograniczenie przejawów niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży oraz uświadomienie nauczycielom, a także rodzicom zagrożeń z zakresu problematyki uzależnień oraz przestępczości wśród nieletnich. Takim programem objęte są szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie.

Dobry program, aby zwiększyć bezpieczeństwo przewiduje przeprowadzenie wśród uczniów spotkań dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich. Ponadto oprócz spotkań z uczniami powinny odbyć się również spotkania z rodzicami oraz nauczycielami dotyczące spraw alkoholizmu i narkomanii, ponieważ jest to coraz częstszy problem młodzieży. Nauczyciele w celu wsparcia programu "Polityka bezpieczeństwa w szkołach" powinni informować policje o przypadkach łamania prawa na terenach szkół.

Taki program poprawnie wdrożony powinien przynieść następujące efekty

 • Ograniczenie przejawów niedostosowania społecznego wśród uczniów,
 • Uświadomienie rodzicom oraz nauczycielom skali problemu związanego z różnymi rodzajami uzależnień,
 • Przekazanie wiedzy dotyczącej metod i sposobu rozpoznawania środków odurzających,
 • Uświadomienie uczniom skutków nieodpowiedniego postępowania.

Cele programu bezpieczeństwa w szkołach powinny mieć jasno określone cele, a w celach powinno się znaleźć między innymi:

 • Wskazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń,
 • Zwrócenie uwagi na umiejętności przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach,
 • Wykształcenie umiejętności zwracania się o pomoc w przypadkach wystąpienia zagrożeń,
 • Przedstawienie uczniom zakresu ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych,
 • Przekazanie wiedzy rodzicom związanej ze sposobami uczenia dzieci właściwego postępowania i zachowania, które pozwoli uchronić je przed staniem się ofiarą przestępstwa ze strony dorosłych lub nieletnich sprawców,
 • Przekazanie wiedzy dotyczącej praw dzieci - ofiar przestępstw i odpowiedzialności prawnej ucznia - sprawcy czynu zabronionego,
 • Wprowadzenie jednolitego algorytmu postępowania rodziców i nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia - ofiary przestępstwa lub ucznia-sprawcy czynu zabronionego,
 • Obserwacja i analiza problemów bezpieczeństwa i zagrożeń w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych,
 • Ograniczanie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych oraz w ich otoczeniu,
 • Realizowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień,
 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej w celu kształtowania zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa osobistego skierowane do dzieci i młodzieży,
 • Poszerzenie oferty aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego.

Bezpieczeństwo uczniów jest dla władz jak i rodziców bardzo ważne, dlatego powinno się zrobić wszystko, aby polityka bezpieczeństwa była tego gwarantem i aby prawo już od najmłodszych lat było przestrzegane.