Prawo karne

Przemyt i przestępczość graniczna

PrzemytPrzemyt polega na przemieszczaniu towarów pomiędzy państwami z brakiem uiszczenia opłaty celnej, akcyzy, podatku VAT lub innych należności wobec państwa na terytorium, którego dany towar jest wwożony. Przemytem nazywamy również wwożenie towaru pomimo zakazu obrotu danym towarem na terytorium kraju, do którego towar ten jest wwożony. Często nazywany jest również kontrabandą lub inaczej, bardziej potocznie, szmuglem. Za źródło powstania przemytu uważa się różnice cenowe występujące w dwóch różnych obszarach celnych, za towar tego samego gatunku przy wysokiej stopie cła/akcyzy bądź innego podatku, który należy zapłacić przy wwożeniu towaru w inny obszar celny.

Więcej…

 

Kara ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolnościDużo osób dokonujących wykroczenia bądź czynu niedozwolonego prawem musi mieć na uwadze to, że postawiony przed Sądem może on podlegać karze ograniczenia wolności. Nie każdy jednak czyn karany jest karą wymienioną wyżej. To Sąd wyznacza, jaka kara będzie odpowiednia przy danym wykroczeniu. Prawie dla każdej osoby usłyszenie takiego wyroku jest ciosem, które ciężko przyjąć. Jednakże dopuszczając się czynu musimy mieć na uwadze, że taka ewentualność może nastąpić. Ciężko jest przystosować się do nowego środowiska tym bardziej, że jesteśmy odizolowani od znajomych, rodziny czy przyjaciół.

Więcej…

   

Resocjalizacja penitencjarna - definicja, modele, metody

Resocjalizacja penitencjarnaGłównym założeniem osadzenia oskarżonego w więzieniu jest zmuszenie go do przejścia resocjalizacji penitencjarnej, gdyż to właśnie ona ma powodować, że przestępca może wrócić do życia społecznego jako osoba już pozbawiona przestępczych zachowań. Resocjalizacja polega na przekazaniu wiedzy, nowych stylów zachowań oraz na zmianie niekorzystnych nawyków, szkodliwych postaw aspołecznych i antyspołecznych (Machel 2003).

Więcej…

 

Środki zabezpieczające w prawie karnym

Prawo karneKażdy czyn zabroniony przez prawo, popełniony jest przez danego człowieka musi i zasługuje na karę. Sąd wydaje wyrok bezstronnie i każdemu, kto spowodował jakikolwiek czyn zabroniony prawem i wymierza karę. Sąd, bowiem nie może być podatny na opinie i sądy innych - musi on bezstronnie i sprawiedliwie oceniać czyny.

Więcej…