Dziedziczenie bez ryzyka i strat, czyli zmiany w prawie spadkowym

Dziedziczenie - prawo spadkoweZmiany w prawie spadkowym, które weszły w życie z dniem 18 października 2015 roku, w znaczący sposób modyfikują zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla spadkobierców, którzy nie będą już przejmować po zmarłych krewnych długów mogących zrujnować ich życie.

Do tej pory spadkobierca miał sześć miesięcy (licząc od chwili śmierci spadkodawcy lub od daty otrzymania informacji o dziedziczeniu spadku), aby podjąć decyzję, czy chce przyjąć spadek, przyjąć z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, czy go odrzucić.

Jeżeli w tym czasie nie złożył żadnego oświadczenia, to wybrał wariant tzw. prostego przyjęcia. Oznacza to, że odziedziczył po zmarłym całość spadku, a jeśli okazało się, iż spadkodawca pozostawił po sobie same długi, to spadkobierca odpowiadał za nie całym swoim majątkiem.

Natomiast zgodnie z wprowadzoną zmianą, w przypadku nieodrzucenia w ciągu 6 miesięcy spadku po zmarłym, który był zadłużony, to dziedziczymy taki spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli mówiąc inaczej, przyjmujemy spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi wyłącznie do wysokości ustalonego w inwentarzu stanu faktycznego spadku.

W przypadku przejęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza będziemy mogli dokonać jego spisu w dwojaki sposób. Albo za pośrednictwem komornika (w tym przypadku nie będzie konieczne składanie stosownego wniosku do sądu), albo samodzielnie (jednak będzie się to wiązało z tym, iż wierzyciel może od nas zażądać, aby komornik sprawdził, czy spis został dokładnie sporządzony).

Kto dziedziczy spadek?

Dokumentem stwierdzającym dziedziczenie spadku jest testament, w którym zmarły wymienia osoby dziedziczące po nim majątek. W przypadku braku testamentu ma miejsce dziedziczenie ustawowe, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Spadkobiercami ustawowymi są małżonek oraz dzieci, a w przypadku braku potomstwa, małżonek, rodzice oraz rodzeństwo (które dziedziczy dopiero wtedy, gdy spadkobierca nie miał dzieci, małżonka ani rodziców).

Jakie długi możemy odziedziczyć?

Najczęstszymi długami, które możemy odziedziczyć, są te wynikające z podpisanych przez spadkodawcę umów np. kredytowych, pożyczkowych, ale również zaległe podatki należne urzędowi skarbowemu czy nieopłacone składki na ubezpieczenia (dotyczy to sytuacji, gdy zmarły był właścicielem firmy).

Dzięki nowym przepisom prawa spadkowego, spadkobiercy osób zmarłych (w najgorszym przypadku) odpowiedzą za jego długi wyłącznie do wysokości majątku, który odziedziczyli. Przykładowo, jeżeli zmarły zaciągnął kredyt w wysokości 100 tys. złotych, a wartość odziedziczonego przez nas majątku wynosi 60 tys. złotych, to wierzyciel nie będzie mógł zażądać od nas brakującej kwoty (przed zmianą prawa musielibyśmy dopłacić brakującą kwotę z własnych środków pieniężnych).

Warto również wiedzieć, iż wszelkie sprawy spadkowe rozstrzygane będą zgodnie z prawem kraju, w którym zmarła osoba miała swoje ostatnie miejsce pobytu. Nie dotyczy to jednak Danii, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii co oznacza, iż w przypadku zgonu w jednym z tych państw, dziedziczenie będzie się odbywać zgodnie z polskimi przepisami.

Źródła: